Przejdź do treści Przejdź do paska bocznego Przejdź do stopki

„REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH”

 1. DEFINICJE
  1. Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:
   1. REGULAMIN – niniejszy regulamin uczestnictwa w Wydarzeniach;
   2. SPRZEDAJĄCY – Marta Marecka-Butkiewicz prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Pisz z przyjemnością” Marta Marecka-Butkiewicz – Warsztaty i Kursy Pisania, z siedzibą przy ul. Bochenka 12c/91, 30-693 Kraków, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer NIP 8792600836, REGON 387230869
   3. STRONA – strona internetowa działająca pod adresem https://martamareckapisze.pl 
   4. WYDARZENIE – kilkudniowe, trwające dłużej niż weekend spotkanie obejmujące wykłady lub warsztaty na określony temat;
   5. KUPUJĄCY – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Wydarzeniach organizowanych przez Sprzedającego.
  2. Uczestnikiem Wydarzenia może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
  3. Sprzedający umieszcza na Stronie ofertę każdego z Wydarzeń ze wskazaniem opisu Wydarzenia i jego programu, daty rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia, ceny, zakresu świadczeń objętych ceną i harmonogramu płatności.
  4. Udział w Wydarzeniu może by uzależniony od spełnienia przez Kupującego dodatkowych obiektywnych warunków, niezależnych od Sprzedającego a wynikających ze specyfiki Wydarzenia, np. miejsca, w którym odbywa się Wydarzenie. Na przykład Kupujący może być zobowiązany do posiadania ważnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granic w przypadku Wydarzeń odbywających się poza terenem Polski. Niedopełnienie tych warunków przez Kupującego i w konsekwencji brak możliwości wzięcia udziału w Wydarzeniu nie stanowi podstawy do żądania zwrotu kosztów udziału w Wydarzeniu.
  5. Sprzedający jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług wchodzących w zakres Wydarzenia. 
  6. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji programu zgodnie z informacjami zawartymi w opisie Wydarzenia. Jednocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności realizacji programu, wyłączenia niektórych punktów lub zastąpienia ich innymi z przyczyn od siebie niezależnych.
  7. Kupujący odpowiada na wyrządzone przez siebie szkody podczas Wydarzenia, za które ma obowiązek zapłacić z własnych środków.
  8. Sprzedający zastrzega sobie wykluczenie z imprezy Kupującego, który uniemożliwia prowadzenie Wydarzenia, w tym jest agresywny. Kupującemu nie przysługuje w takiej sytuacji zwrot kosztów Wydarzenia.
  9. Zgłoszenie na Wydarzenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, warunków i opisu Wydarzenia wskazanych na Stronie.
 3. ZGŁOSZENIE NA WYDARZENIE
  1. Zgłoszenie na Wydarzenie odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: warsztaty@pisarskabanda.com.
  2. Po wysłaniu zgłoszenia Sprzedający potwierdzi Kupującemu dostępność miejsc na dane Wydarzenie i prześle szczegóły wraz z numerem konta i harmonogramem płatności. 
  3. Wpłata zaliczki przez Kupującego w wymaganym terminie jest równoznaczna z przyjęciem oferty i zawarciem umowy o udział w Wydarzeniu. Zgłoszenie uważa się za dokonane z chwilą wpłynięcia na konto Sprzedającego zaliczki.
  4. Liczba uczestników biorących udział w konkretnych Wydarzeniach jest ograniczona i wskazana każdorazowo w opisie Wydarzenia. O uczestnictwie w danym Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych zgodnie z powyższymi warunkami.
  5. W przypadku braku miejsc na wybrane Wydarzenie, Sprzedający może wpisać Kupującego na listę rezerwową. W chwili zwolnienia miejsca na Wydarzenie, kolejne osoby z listy rezerwowej zostaną poinformowane poprzez e-mail o możliwości wzięcia udziału w zajęciach. 
 4. CENA
  1. Udział w Wydarzeniu jest płatny.
  2. Koszt uczestnictwa w Wydarzeniu jest każdorazowo podawany w opisie danego Wydarzenia na Stronie.
  3. Koszt uczestnictwa obejmuje wyłącznie usługi wskazane w opisie danego Wydarzenia.
  4. Ceny wskazane w opisach Wydarzeń są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Zgłoszenie złożone przez Kupującego realizowane jest według cen obowiązujących na dzień zgłoszenia. 
 5. PŁATNOŚCI
  1. Kupujący zobowiązany jest uiszczać opłaty za dane Wydarzenie zgodnie z harmonogramem wskazanym w opisie, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, który zostanie przesłany w wiadomości e-mail potwierdzającej zgłoszenie udziału w Wydarzeniu.
  2. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Kupującego, nazwę Wydarzenia oraz termin rozpoczęcia Wydarzenia.
  3. Zaliczka w wysokości 500zł (słownie: pięćset złotych) płatna jest w terminie do 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zgłoszenia udziału w Wydarzeniu, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego.
  4. Pierwsza rata płatności za udział w Wydarzeniu wynosi 40% ceny i płatna jest do 90 dni przed Wydarzeniem.
  5. Druga rata  płatności za udział w Wydarzeniu wynosi 40% ceny i płatna jest do 30 dni przed Wydarzeniem. 
  6. Trzecia rata płatności za udział w Wydarzeniu pozostałe 20% ceny pomniejszone o kwotę zaliczki i płatna jest do 30 dni przed Wydarzeniem. 
  7. Dokonanie zapłaty w pełnej wysokości upoważnia Kupującego do uczestnictwa w Wydarzeniu
 6. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WYDARZENIU:
  1. Kupujący może zrezygnować z udziału w Wydarzeniu nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia. Wówczas zwrócona zostanie mu wpłacona dotychczas kwota, pomniejszona o zaliczkę. Warunkiem otrzymania zwrotu jest zgłoszenie Sprzedającemu rezygnacji na adres e-mail: marta@martamareckapisze.pl w ww. terminie.
  2. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia, Kupujący nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu dotychczas wpłaconych kwot. 
  3. W przypadku rezygnacji z Wydarzenia Kupujący nie jest uprawniony do zmiany terminu Wydarzenia na inny.
  4. Zwrot kosztów Wydarzenia zostanie dokonany na konto bankowe, z którego Kupujący dokonał dotychczasowych płatności. 
 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I WIZERUNEK
  1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z Wydarzeniem, są własnością Sprzedającego. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Kupującego.
  2. Materiały przekazane lub udostępnione Kupującemu mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Kupującemu nie przysługuje prawo do powielania materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną Sprzedającego osobom trzecim.
  3. W przypadku rejestrowania Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przez osobę uprawnioną do tego przez Sprzedającego, Kupujący wyraża na to zgodę bez jakichkolwiek roszczeń. Kupujący wyraża również zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji zdjęć i filmów przez Sprzedającego w celu promowania działalności Sprzedającego i Wydarzenia, w tym w mediach społecznościowych.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby Sprzedającego, wystąpienia stanu epidemicznego uniemożliwiającego prowadzenie Wydarzenia oraz w przypadku niewystarczającej liczby osób. O odwołaniu wyjazdu Sprzedający informuje najpóźniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia. W takich przypadkach Kupujący otrzyma zwrot dotychczas wpłaconych kwot, łącznie z zaliczką.
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu, oraz miejsca Wydarzenia. W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 5 dni od otrzymania informacji o zmianie cech Wydarzenia przesyłając swoją decyzję do Sprzedającego na adres: marta@martamareckapisze.pl. 
  3. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Kupujących związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez Sprzedającego lub wskutek działania siły wyższej.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie ma w pierwszej kolejności Regulamin Strony Internetowej martamareckapisze.pl a następnie właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
0